Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

BryllupSlik går du frem for å bestille bryllup
 
Ta kontakt med Kirkekontoret for å reservere kirken.
Papirer dere må fylle ut før vigselen kan finne sted, får dere tilsendt automatisk fra kirkekontoret i god tid før vielsen finner sted.
 
Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen skal foretas av folkeregisteret i den kommunen hvor en av brudefolkene er registrert som bosatt.
 
Til bruk for prøvingen skal brudefolkene legge fram følgende dokumenter:
 
 
 
Dersom noen av brudefolkene tidligere har vært gift, må det legges frem bevis for at dette ekteskapet er opphørt. Dette gjelder ikke hvis skilsmissen eller dødsfallet er registrert av folkeregisteret.
 
Den som tidligere har vært gift og ved ekteskapets opphør levde i formuefellesskap, må ha "erklæring" fra tidligere ektefelle, arvingene eller skifteretten, om at skifte er foretatt eller påbegynt. Er det gått mer enn 2 år siden ekteskapet ble oppløst og dette opphørte på annen måte enn ved død, er det tilstrekkelig at vedkommende opplyser at det er skiftet med den tidligere ektefelle.
 
For Utenlandsk statsborger som skal inngå ekteskap i Norge, må legge fram dokumentasjon som viser at hun/han har lovlig opphold i riket. Alle utlendinger som har gyldig arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse, har lovlig opphold i Norge. I tillegg finnes det andre lovlige oppholdsgrunnlag.
 
Når folkeregisteret finner at brudefolkene oppfyller ekteskapsvilkårene, skal brudefolkene få en attest som viser at det ikke er noe til hinder for at ekteskap blir inngått. Prøvingsattesten sendes som regel til brudens bostedsadresse, eller kan leveres ut personlig mot fremvisning av legitimasjon.
 
Attesten er gyldig i 4 måneder etter utstedelsen. Er attesten eldre enn 4 måneder, skal ny prøving finne sted.
 
Når vigselen nærmer seg vil dere få en samtale med presten som skal vie dere.
 
Eventuell pynting med blomster i kirken står brudeparet
for. Dette skjer fortrinnsvis timen før vielsen eller i
arbeidstiden siste virkedag før vigselen, etter avtale med
kirketjener.
 
Les mer om bryllup-forberedelser på kirken.no
 
Bryllupsmarsjer, salmer, soloinnslag. Dersom dere har spesielle ønsker legges disse frem for organisten senest 2 uker før vielsen.
Evt velger organisten for dere. Soloinnslag skal godkjennes av organist og prest.

Innleide solister betales av brudeparet. Normalt inneholder en vielse 2 marsjer, 2 salmer og inntil 2 soloinnslag.
Vanlige brudemarsjer:
- Mendelsohn: Brudemarsj fra "En midtsommernatts drøm"
- Wagner: Brudekoret fra Lohengrin ("Here comes the bride" / "Nu er det gjort")
- H. Purcell: Trumpet Tune
- J. Clark: Trumpet Voluntary
- R Nordraak: Purpose
- K Nystedt: Bryllupsmarsj
- Fra Seljord: Bruremarsj
- Fra Øre: Bruremarsj
 
 
 
Kostnader
 
For medlemmer av Den Norske Kirke koster det ingen ting å gifte seg i kirkene i Nannestad dersom en eller begge brudefolkene er folkeregistrert her.
 
Dersom begge er folkeregistrert utenfor kommunen, betales det for leie av kirke og personell.
For tiden utgjør avgifter til kirke, administrasjon, kirketjener og organist 2000 kroner
som betales til Nannestad kirkelige fellesråd.
I tillegg kommer honorar for prest, som betales til Borg bispedømmeråd.
Dersom en eller begge brudefolkene er døpt eller konfirmert i kirken, har Nannestad kirkelige fellesråd vedtatt å dekke utgiftene de har for brudeparet, og brudeparet betaler kun honorar for prest.
 
* Bruk av kirken til vielser i andre kirkesamfunn, ta kontakt med din menighet.
 
Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan siden anmode om kirkens forbønn. Se ordningen Forbønn for borgerlig inngått ekteskap.
 
 
Nye regler for vielser
Hittil har prestene bare hatt vigselsrett i kirkerom og bare unntaksvis på andre steder. Disse andre stedene måtte være godkjent av biskopen. I vårt distrikt er bare Nes kirkeruin godkjent.
Nå har biskopen ønsket å myke opp disse reglene og gi prestene mulighet til å vie ektepar på flere alternative steder.
Borg biskop har besluttet følgende:
1. Hovedregel er fortsatt at kirkelige vigsler skal finne sted i kirken. Alternative steder må som før godkjennes av biskopen.
2. Biskop vil som hovedregel godkjenne alternative steder som er anbefalt av prost, i samarbeid med soknepresten.
3. Biskopen vil ikke legge andre begrensninger på slike steder enn at de er egnet til å gjennomføre gudstjenester i.
4. Prostene inviteres til å komme med forslag til flere permanente steder i prostiet som kan egne seg som vigselssted.
Det er altså ikke fritt fram for alternative vigselssteder, som for eksempel på fjelltopper, under vann og i luften.
I tillegg må flere ting tas hensyn til:
-Presten er forpliktet til å bruke godkjent liturgi.
-Det må legges til rette for at brudeparet kan knele.
-Det må vurderes hvorvidt organist kan delta og om det er egnet instrument.
-Det må være mulig for presten å ha flere vielser samme dag.
-Prestene har bare plikt og fullmakt til å vie innenfor sitt tjenestedistrikt. Utenfor dette, må presten skaffe seg spesiell fullmakt fra stedets prest. Det vil da være stedets prest og prost som skaffer godkjennelse av vigselssted. Det vil da også være rimelig at presten honoreres av brudeparet etter gjeldende sats, siden en slik vielse faller utenfor prestens tjenesteplikt.

23.10.2014