Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Feste, fredningstid, gjenbruk og sletting av grav

Ansvarlig for/feste av grav  Ansvarlig for gravferden er normalt også ansvarlig/fester av gravstedet (kistegravsted eller urnegravsted). Opprettelse av en ny kiste-/urneplass er frigrav dersom man har bostedsadresse i kommunen, og det betales ikke festeavgift i gravens fredningstid på 20 år. Men ved bruk av eksisterende gravsted videreføres festet. 

Fredningstid  Det kan ikke settes ned ny kiste i graven før fredningstidens utløp. Det er likevel anledning til å sette ned urne da denne settes over kisten og ikke vil forstyrre gravfreden. Dersom det settes ned en urne i et gravsted før fredningstidens utløp, festes hele graven for 20 nye år. En urnegrav består som regel av fire urneplasser. En urne kan ikke settes ned over en annen urne før fredningstidens utløp.

Reservasjon av grav Ved kistebegravelse er det anledning til å reservere en kisteplass ved siden av. Da belastes det festeavgift for den reserverte graven i 20 år. Den graven som tas i bruk, er fritatt festeavgift i 20 år.

Ved bruk av eksisterende gravsted Dersom avdøde skal gravlegges på et allerede eksisterende gravsted/feste, må dette godkjennes av den som  er fester. 

Festefornyelse av gravsted 20 år etter siste gravlegging eller når festeforholdet utgår, sender kirkelig fellesråd brev til fester med forespørsel om det er ønskelig å forlenge festet med 5 nye år. Vedkommende må da betale festeavgift for hele gravstedet. Dersom festet ikke er blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen. 

Overføring av feste Dersom fester for et gravsted ikke lenger ønsker å stå som fester, kan festeforholdet overføres til en annen person.
I forbindelse med dødsfall kan avdøde ha festeansvar for flere gravsteder. Kirkelig fellesråd tilstreber å gi informasjon om dette til den ansvarlige for gravferden til avdøde for å få avklart videre festeforhold.

Sletting av gravsted   Det er kun fester som kan avslutte festeforholdet. Dersom fester ønsker å avslutte festeforholdet før fredningstidens utløp (før 20 år etter siste gravlegging), vil gravsteinen bli fjernet og kirkelig fellesråd være ansvarlig for gravstedet inntil fredningstidens utløp. Dersom fester ikke ønsker å forlenge festet etter fredningstidens utløp, slettes graven, og gravminnet blir fjernet av fester eller kirkelig fellesråd. 
Oppsigelse av et festeforhold skal skje skriftlig.

Festeavgift er kr. 150.- pr grav pr. år (01.01.18)

 
 

25.10.2019