I forbindelse med valg av grav kan det dukke opp mange spørsmål. Vi på kirkevergekontoret forsøker så langt vi klarer å kontakte de pårørende i hvert enkelt tilfelle for å avklare spørsmålet rundt valg og bruk av grav. Ved reservert grav til ektefelle er det gitt og oftest helt ukomplisert, men også her kan dukke opp spørsmål om festetid, plass til flere, ansvarsforhold osv. Kirkeverge/sekretær eller kirketjener på gravlunden møter gjerne pårørende på gravlunden i forkant av gravferd for å se på ulike alternativer. Det kan være at man ønsker et gravsted med enkel adkomst i forhold til bevegelseshemming, i nærheten av annen familie eller andre forhold. 

Ved spørsmål rundt valg av grav ikke nøl med å ta kontakt med kirkevergekontoret, så bistår vi mer enn gjerne. Se kontaktinfo nederst.

 

TYPE GRAV

Kistegrav
En kistegrav kan bestå av en 1 plass-kisteplass, eller en 2 plass-kisteplass. Sistnevnte velges ofte som en ektefellegrav, der det reserveres en plass til ektefellen ved siden av den som benyttes. I spesielle tilfeller kan det søkes om et gravsted med flere kisteplasser.
Det kan etableres et bed for beplantning.

Urnegrav
En tradisjonell urnegrav består av fire urneplasser, og det er kun tillatt én gravstein på gravstedet. Her kan det etableres et bed for beplantning.

 

Minnelunder

Det er etablert minnelunder på de fleste gravplassene. Kirkelig fellesråd har ansvar for minnesmerket, beplantning, tilsyn og vedlikehold.

 • Navnet minnelund
  Det settes opp et navneskilt på minnesmerke som viser hvem som er gravlagt i minnelunden. 
  De pårørende kan være til stede under gravlegging på samme måte som ved en ordinær urnenedsettelse.
 • Anonym minnelund
  Minnesmerket forteller ikke noe om hvem som er gravlagt der. Urnenedsettelsen blir foretatt anonymt av fellesrådets personell. Pårørende kan ikke være til stede. Det gjøres ikke kjent hvor vedkommede er gravlagt.

 

Askespredning
I Norge er det tillatt med askespredning ute i naturen eller på havet. Dette må være et ønske som avdøde selv hadde. Fylkesmannen på det stedet askespredningen ønskes utført, må godkjenne søknad. Godkjenningen må forevises for å få utlevert urnen. Ved valg av denne gravformen kan det ikke settes opp noe gravminne etter avdøde.

Urnenedsetting i utlandet
Dersom gravlegging skal foregå i utlandet, må den ansvarlige for gravferden signere på et utleveringsskjema (ordnes på krematoriet). Vedkommende kan da ta med seg urnen for videre gravlegging. Vi sender ikke urner til utlandet.

 

URNENEDSETTELSE
Etter at kremasjonen har funnet sted, sendes det ut et brev til ansvarlig for gravferden med forespørsel om når de pårørende ønsker urnenedsettelsen skal finne sted. 

Dersom ansvarlig for gravferden og fester er to forskjellige personer, må det foreligge en skriftlig godkjenning fra fester av gravstedet før urnenedsetting kan foretas. Dersom fester ikke godkjenner bruk av gravstedet, må det tildeles et nytt gravsted. Ansvarlig for gravferden gis da anledning til å bli fester av gravstedet.

Urnenedsettelse kan foregå på følgende måter:

 • I stillhet ved at en representant fra kirkelig fellesråd setter ned urnen uten pårørende til stede. I etterkant vil den gravferdansvarlige få en skriftlig bekreftelse fra kirkevergen på at urnen er nedsatt.
 • En enkel urnenedsettelse hvor pårørende og en ansatt setter ned urnen.
 • Pårørende kan også ønske å ha en prest til stede ved en urnenedsettelse. Ta i så fall kontakt med kirkevergekontoret.

Ved urnenedsettelse i en allerede eksisterende grav (festet grav), møter de pårørende opp ved graven. Ved urnenedsettelse i et nytt gravsted, kan du ta kontakt med oss for å avtale oppmøteplass.

Urneforsendelse
Dersom urnen til avdøde skal settes ned i en annen kommune enn hjemstedskommunen, må skriftlig tillatelse innhentes fra den kirkegårdsmyndigheten hvor urnen skal settes ned. Dersom pårørende ønsker å hente urnen selv, må samme type dokumentasjon forevises. Skal urnen hentes av pårørende for nedsettelse i utlandet, må det forevises legitimasjon samt et signert utleveringsskjema.

 

Kontakt: Nannestad kirkekontor 66 10 55 90/91