Oppdaterte smittevernsregler


Fra onsdag 15. desember innføres strengere smittevernsregler i kirkene. 

Oppdaterte smittevernregler pr. 15.12.21

Her finner du smittevernregler som gjelder for kirkene i Nannestad. Tiltakene trådte i kraft fra midnatt og gjelder i utgangspunktet i fire uker. Vi gjør oppmerksom på at vi pålagt å registrere deltakerne og hvilken benk de sitter på i tilfelle det skulle bli aktuelt med smittesporing. Deltakerlistene oppbevares på forsvarlig måte i to uker, og slettes deretter.

Avstandsregler
Det skal være1 meters avstand mellom de som ikke bor sammen. Det vil være unntak for bl.a. utøvere og barneskolekohorter. Det er heller ikke krav om avstand i forbindelse med utføring av konkrete religiøse handlinger mellom prest og enkeltperson.

Faste tilviste plasser
Når du kommer til kirken i gudstjeneste, begravelse, dåp eller bryllup, vil du få en fast, tilvist plass. Benkeradene er nummerert i alle kirkene. Med faste tilviste plasser kan vi ha følgende antall personer i kirkene våre:

• Holter kirke: Maksimalt antall deltakere: 50 personer
• Nannestad kirke: Maksimalt antall deltakere: 50 personer
• Bjørke: Maksimalt antall deltakere: 50 personer
• Stensgård kirke: Maksimalt antall deltakere: 36 personer

Munnbind
Påbud om bruk av munnbind på innendørs arrangement gjelder under hele seremonien.

Private sammenkomster i menighetshus
Maksimalt 20 personer tillatt på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser.

Det er viktig at du ikke kommer til kirka hvis du er syk eller har vært i nærheten av personer med påvist korona. 

 

Smittevernveileder

Bransjestandard for Den norske kirke

Versjon 12.3. Oppdatert 14. desember 2021 kl. 17.30.

Spredningen av koronaviruset har tiltatt, og antall smittede og innlagte er høyt ifølge helsemyndighetene. Derfor valgte regjeringen å innføre flere nasjonale tiltak som påvirket kirkelig virksomhet fra 9. desember. Tiltakene er ytterligere forsterket fra 15. desember. Tiltakene gjelder både innendørs og utendørs arrangementer.

  1. Antall deltakere på arrangement

Det skilles på arrangementer med og uten faste tilviste plasser, og innendørs og utendørs arrangementer. Avstandskravet vil alltid ha forrang. Medvirkende (ansatte/frivillige begrenset til hva som er nødvendig for å gjennomføre et kirkelig arrangement) skal ikke telles med i antall deltakere.

 

 

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

50 deltakere.

600 deltakere fordelt på tre kohorter á 200 deltakere.

Uten faste plasser

20 deltakere.

100 deltakere.

 

Merk at private sammenkomster (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid, inkludert tilstelninger etter seremonier) har grense på maks 20 deltakere innendørs og 50 utendørs. Minnesamvær etter begravelse/bisettelse har grense på maks 50 deltakere.

Fast tilvist plass

Arrangøren må sikre at det er nok verter til stede for å ivareta de strenge kravene til «fast, tilvist plass».

Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling. Plassene er tilviste når verter viser deltakerne til nummererte plasser eller at man har billetter til nummererte plasser.

Det skal føres oversikt over hvor den enkelte deltaker sitter.

Inndeling i kohorter

På større arrangementer utendørs skal inndeling i kohorter gjøre det mulig å ivareta godt smittevern, samt forenkle arbeidet med smittesporing om det i etterkant viser seg at noen på arrangementet får påvist smitte.

Kohortene skal holdes adskilt med to meter, bruke separate inn-/utganger og ikke blandes, heller ikke ved nattverd.

Utendørs arrangementer

Arrangementer utendørs skal være på et avgrenset område, slik at det er mulig å ha oversikt over hvem som er tilstede. Dette kan sikres med sperrebånd eller på annen egnet måte.

  1. Avstand – minst en meter

Alle deltakere som ikke bor sammen skal holde minst en meter avstand under hele arrangementet. Dette gjelder også f.eks. i kø til nattverdutdeling. Arrangør må planlegge for at kravet kan overholdes.

For deltakere som sitter i faste, tilviste plasser gjelder et unntak. I følge covid-19-forskriften er det tilstrekkelig med en ledig plass (om lag en meter) mellom deltakere som sitter på samme rad. Deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Alle benker kan benyttes ved faste, tilviste plasser uavhengig av avstanden mellom benkene; praktiseringen av dette må vurderes ut fra lokale forhold. Kirkens ledelse oppfordrer likevel til å legge til rette for en meter avstand i alle retninger.

Unntak fra avstandsregelen gjelder blant annet:

  • de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • utøvere på kulturarrangement når det er nødvendig for å kunne utøve aktiviteten.
  • ved utføring av konkrete religiøse handlinger mellom prest/diakon/nattverdutdeler, og enkeltperson som ved utdeling av nattverd, forbønn med håndspåleggelse, dåp o.l.
  1. Registrering av deltakere

Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon, og deltakerne skal opplyses om dette. Dersom deltakerne er delt inn i kohorter jf. 1.1 c), skal hver kohort registreres for seg. Ansatte, frivillige og medvirkende bør også registreres.

Ved offentlige arrangementer med faste, tilviste plasser skal arrangører også sørge for oversikt over hvor den enkelte deltaker sitter (nummererte plasser).

Dersom kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere. Hvem som utfører denne varslingen, må avklares lokalt.

Registreringslister skal oppbevares sikkert i 14 dager, før de skal makuleres.

Registrering kan f.eks. skje gjennom billettbestilling eller ved ankomst på eget skjema.

  1. Munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind på innendørs arrangementer når man ikke kan holde en meters avstand i alle retninger.

Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er unntatt.

 

 

 

Tilbake