Hvordan fungerer Menighetsrådet?


Hvordan fungerer Menighetsrådet? 
I Kirkelovens § 9 heter det: 
"Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelig liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om det gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet." 
 
Menighetsrådet: 
- Tenker strategi for menigheten 
- Organiserer aktiviteter 
- Innarbeider undervisning, diakoni og kirkemusikk 
- Leier ut kirken 
- Vedtar hvilket formål ofringen skal gå til 
  for Dåps- og konfirmantundervisning 
- Barne- og ungdomsarbeid 
- Besøkstjeneste 
- Informasjon; Menighetsblad
 
* Det er ikke menigen at rådsmedlemmene skal drive arbeidet selv, men rekrutere, samordne og utarbeide planer. 
 
Av mer praktiske gjøremål så er medlemmer og varamedlemmer av Menighetsrådet kirkeverter hver søndag det er gudstjeneste. Da står vi i inngangsdøren og ønsker folk velkommen samtidig som de får salmebok utlevert. Det er to 
som stiller "på vakt" disse søndagene og den ene er tekstleser. Dette fungerer etter en liste som på forhånd er satt opp. 
 
Ellers så sørger vi for at det er noe "å bite i" når det er behov for det ved forskjellige sammenkomster / arrangementer. 
 
I forbindelse med konfirmasjonen sørger Menighetsrådet for at konfirmantkappene er i orden, for eksempel rensing og ettersyn av knapper etc. 
 
Når det gjelder pynting av kirken ved gudstjenestene er det oppnevnt en komite som ordner med blomster, som skal være avstemt i forhold til fargene i kirkeåret. 
 
Av andre spesielle oppgaver er Menighetsrådets ansvar: 
Uttale seg om prestenes arbeidsfordeling 
Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr 
Forberede og gjennomføre valg av menighetsråd 
Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter 
 
 
Ansettelse av kirkelig ansatte: 
Biskop utnevnes i statsråd, men menighetsrådet stemmer. Prosten utnevnes i statsråd, men menighetsrådet uttaler seg. 
Menighetsprestene tilsettes av bispedømmerådet, men menighetsrådet har anledning til å uttale seg.
 
De øvrige: Kirkeverge, Kontorpersonale, Kirkemusikere / Kantor, Ungdomsdiakon, Trosopplærere, Kirketjenere ansettes av Fellesrådet i kommunen. Fellesrådet består av representanter fra de 4 menighetsrådene. 
Tilbake